HomeE-mailBoardEstimate
 

UCTM-A
UCTFU
UCTM-B

 
Home > 제품정보 > 텐션 > UCTM-A  
 
▶ UCTM-204A, UCTM-205A
 
 
 
구분 L L1 L2 W W1 H H1 D T ±0.5 S1 STROCKE ADJUST BOLT 고정 BOLT REMARK
204A 170 150 10 102 82 26 17 20 4.5 35 55 M14 4-M8  
205A 170 150 10 102 82 26 17 25 2.5 35 55 M14 4-M8  
 
▶ UCTM-204B, UCTM-205B
 
 
 
구분 L L1 L2 W W1 H H1 D T ±0.5 S1 S ADJUST BOLT 고정 BOLT REMARK
204B 250 115 10 102 82 26 17 20 4.5 35 135 M14 6-M8  
205B 250 115 10 102 82 26 17 25 2.5 35 135 M14 6-M8  
 
▶ UCTM-206A , 207A, 208A, 209A, 210A

UC베어링 삽입용 TAKE UP으로서 204에서 210까지 다양한 구색을 갖추고 있으며 A와B 두가지로 스트록을 이원화 시켰습니다. 벨트 콘베어 라인에 많이 쓰이고 있으며, 견고하게 만들어서 중량용 콘베어에도 사용이 가능합니다.

※ A타입 : 짧은 스트록, B타입 : 긴 스트록

 
 
구분 L L1 L2 L3 W W1 H H1 D T ±0.5 S1 S ADJUST BOLT 고정 BOLT REMARK
206A 260 110 10 30 122 100 28 17 30 2.3 55 115 M16 6-M10  
207A 310 130 13 37 132 108 29 16 35 1 60 140 M18 6-M12  
208A 350 150 13 37 144 120 34 21 40 4 65 175 M20 6-M12  
209A 420 170 15 65 164 136 38 23 45 7.5 75 210 M24 6-M14  
210A 420 170 15 65 164 136 38 23 50 6.5 75 210 M24 6-M14  
 
▶ UCTM-206B , 207B, 208B
 
 
구분 L L1 L2 L3 W W1 H H1 D T ±0.5 S1 S ADJUST BOLT 고정 BOLT REMARK
206B 320 130 10 50 122 100 28 17 30 2.3 55 165 M16 6-M10  
207B 390 160 12 58 132 108 29 16 35 1 60 225 M18 6-M12  
208B 455 185 12.5 72.5 144 120 34 21 40 4 65 285 M20 6-M12  
 
▶ UCTM-209B, 210B, 211A, 212A
 
구분 L L1 L2 L3 W W1 H H1 D T ±0.5 S1 S ADJUST BOLT 고정 BOLT REMARK
209B 580 170 15 55 164 136 38 23 45 7.5 75 375 M24 8-M14  
210B 580 170 15 55 164 136 38 23 50 6.5 75 375 M24 8-M14  
211A 540 155 15 60 190 161 43 28 55 5.5 90 300 M27 8-M14  
212A 540 155 15 60 190 161 43 28 60 2.5 90 300 M27 8-M14